Zápis do MŠ

Přijímání dětí do mateřské školy

Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis v obou mateřských školách – Orlová-Lutyně Okružní 917, Orlová-Město Husova 1211, bude probíhat  dne

 

Místo zápisu: Ředitelna mateřské školy

Podání žádosti:

 • Všechny potřebné dokumenty si rodiče mohou vyzvednout osobně v kanceláři mateřské školy 
 • Tuto dokumentaci je možné vytisknout z webových stránek mateřské školy www.msorlova.cz.
 • Vyplněné dokumenty nutno odevzdat

Možnosti podání vyplněných dokumentů:

 • osobně 
 • do datové schránky mateřské školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze poslat prostý e-mail)
 • poštou

Odevzdejte prosím náležitosti k přijetí dítěte do MŠ takto:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ
EVIDENČNÍ LIST (řádně vyplněný s potvrzením od dětského lékaře a s větou, že dítě bylo řádně proočkováno, proočkování se netýká dětí starších 5 let)
RODNÝ LIST K NAHLÉDNUTÍ

Evidenční list doručit do ředitelny MŠ . Pokud nestihnete dodat v termínu kvůli nezískaného potvrzení lékaře, oznamte telefonicky na telefonním čísle: 596 521 428 a sdělte datum dodání – nejpozději.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ – bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na vývěsce u ředitelny mateřské školy – děti budou uvedeny pod svým registračním číslem. PROSÍM O VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ V ŘEDITELNĚ MŠ.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ – si rodiče vyzvednou osobně v ředitelně mateřské školy Orlová-Lutyně Okružní 917 

Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou informováni o termínu schůzky v MŠ

Dokumenty:

Žádost o přijetí dítěte

Evidenční list

Desatero pro rodiče

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1. 1. Podmínky přijímání dětí do mateřské školy
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

 

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání je povinné.

 

 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti a osobního jednání se zákonným zástupcem dítěte.

 

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

– přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( 34 odst. 5 ŠZ a § 50 zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví).

– zákonným zástupcem předložit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ke školnímu stravování a dohodnout s ředitelkou školy dny docházky a délku jeho pobytu v MŠ.

– předložit evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci dítěte.

– tiskopisy dostanou zákonní zástupci při zápisu dítěte v mateřské škole.

 

 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky ve venkovní skříňce na školní budově a přístupných veřejných místech (termín zápisu od 2. května do 16. května). Tento zápis se týká dětí, které nastoupí do MŠ od 1. září nového školního roku.

 

 • Ředitel školy stanoví pro zápis do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna předem na místě obvyklém a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 • Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, probíhá nadále průběžně až do června.

 

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

 • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 •  
 • Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti mladší tří let na základě vyjádření pediatra.

 

 • Děti s odloženou školní docházkou jsou přijímány do mateřské školy na základě rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky ( 37 odst. 3 zákona 561/04 Sb.), které zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce mateřské školy s doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny.

 

 • Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (§ 34 odst. 3 ŠZ).

 

 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy za podmínek stanovených 34 ŠZ a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b ŠZ a zákona č. 500/04 Sb. správní řád), a dle stanovených KRITÉRIÍ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. (viz Příloha č. 1 ŠŘ)

 

 • Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

– státním občanem jiného členského státu EU,

– rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

– osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU.

 

 1. 2. Povinné předškolní vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku (§ 182a školského zákona).

 

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

 

 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole začíná od 8.00 hod.

 

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

 

 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbávají – li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku (§ 182a školského zákona).

 

 • Pro rodiče nově přijatých dětí je v měsíci květnu svolána schůzka, na níž jsou rodiče seznámeni se „Školním řádem“a systémem vzdělávání.

 

 1. 3. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

II.

Přednostně jsou přijaty děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není -li stanoveno jinak).

III.

Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, a dále pak děti s vyšším celkovým hodnocením.

IV.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

 

Kritérium Bodové ohodnocení
Dítě předškolního věku* 5 a více let věku Jsou přednostně přijaty – povinné předškolní vzdělávání.
( viz odst. II.)
Děti čtyřleté   Jsou  přednostně přijaty.
( viz odst. III.)
Bydliště na území města Orlové** Trvalý nebo přechodný pobyt v obci 10
Věk dítěte 2 roky věku 0
3 roky věku 20
Individuální situace dítěte Sociální potřebnost dítěte** 0–5
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 10
Dítě se hlásí k celodennímu provozu 10

* Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě v pěstounské péči, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 Rodiče jsou povinni bydliště prokázat občanským průkazem nebo nájemní či podnájemní smlouvou.

V.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlíženo k datu narození (dříve narozené děti mají přednost), v ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.