Projekt MAP

logo_projektu

Název projektu: MAP – ORP Orlová

Číslo a název výzvy: 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Příjemce dotace: Město Orlová

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090

Anotace projektu:

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.01.2016

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:                11.01.2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:    31.12.2017

Doba trvání (v měsících):                                                              24

 

Naše škola se do projektu aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.

Aktuální informace – Pracovní skupiny dostály svého přívlastku.

___________________________________________

„MAP“ – malá zkratka s velkým obsahem

Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je od letošního ledna další z činností, na kterou se zaměřil odbor školství při Městském úřadě v Orlové. Důvodem je odlišné nastavení programového období EU 2014 – 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána mj. na sběr a vyhodnocování potřeb.

Realizace místních akčních plánů je součásti tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Po dohodě starostů obcí ORP Orlová se budou MAP zpracovávat za celé území ORP Orlová a ke spolupráci byly přizvány všechny mateřské a základní školy v Orlové, Petřvaldu a Doubravě. Vzhledem k tomu, že MAP vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, budou k spoluúčasti na jejich tvorbě postupně oslovovány všechny subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou rovněž použity pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a pro posílení územní koncentrace investic.

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dílčí cíle:

  1. 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
  2. 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  3. 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
  4. 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
  5. 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
  6. 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich šance na trhu práce.

 

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán vzdělávání v ORP Orlová (zahrnuje území obcí Orlová, Petřvald a Doubrava), který bude prioritně zaměřen a rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Příprava a realizace MAP umožní v území zapojit do diskuse o hodnotách akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze, metodická podpora učitele, aktivizující formy učení) zejména ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.

Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Celkem se jedná o 19 MŠ a ZŠ v území ORP Orlová. Do projektu je zapojeno všech 19 škol, tj. 100 % škol působících v území.

Výzva: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Partner projektu: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Fotografie:

forografie_projekt