Šablony pro MŠ II

Název projektu: MŠ Orlová Okružní 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009179

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2018

Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci OPVVV Výzvy Šablony II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, projektový den mimo školu, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školní asistenty v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů, vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy různých škol, příprava a vedení projektového vzdělávání, a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Vybrané šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/ školských zařízení.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. Důraz klade na aktivizační metody vzdělávání, kooperativní učení, vedení k samostatnosti, k rozvoji kritického myšlení, kreativních metod výuky s důrazem na praktickou využitelnost poznatků.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o projektu

Plakát MŠ Okružní Orlová