O nás

Název školy Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace
Zřizovatel Město Orlová
Adresa školy Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917, 735 14
Telefon 596 521 428
Email ms-okruzni@seznam.cz
www stránky www.msorlova.cz https://okruzni.msorlova.cz
   
Odloučené pracoviště Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211, 735 11
Telefon 596 531 064
Email ms.husova@volny.cz
www stránky www.msorlova.cz https://husova.msorlova.cz
   
Ředitelka školy Bc. Lucie Franková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Husova 1211 Bc. Naděžda Chorzempová
Kapacita MŠ O-L Okružní 917 100 dětí
Kapacita MŠ O-M Husova 1211   35 dětí
Počet tříd MŠ O-L Okružní 917     4 – heterogenní
Počet tříd  MŠ O-M Husova 1211     2 – heterogenní

 

Charakteristika Mateřské školy Orlová-Lutyně Okružní 917

Naše mateřská škola vznikla sloučením dvou mateřských škol-Mateřské školy Orlová-Lutyně Okružní 917 a Mateřské školy Orlová-Město Husova 1211. Od 1. 9. 1993 do 31. 12. 2003 byly obě mateřské školy samostatnými právními subjekty. K 1. 1. 2004 byly „Zřizovací listinou“, jež vznikla na základě usnesení zastupitelstva MěÚ Orlová ze dne 29. 10. 2003, obě mateřské školy sloučeny do jedné příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace, a to s převzetím všech práv a povinností Mateřské školy Orlová-Město Husova 1211, která se stala jejím odloučeným pracovištěm.

Obě pracoviště jsou od sebe vzdálena 5 km. Pracují samostatně, každá dle svého  ŠVP.

MŠ Orlová-Lutyně Okružní 917 zařazuje do svého ŠVP nazvaného „Buďme spolu kamarádi“ prvky programu Začít spolu, Zdravé mateřské školy a také praxí ověřené a osvědčené postupy.

Vizí této mateřské školy je:

 „Vytvářet takové příležitosti pro děti, aby byl podporován jejich zájem o poznání nového, objevování neznámého, o podílení se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, a tím přispívat k jeho osobní spokojenosti a pohodě.“

Mateřské školy jsou řízeny ředitelkou příspěvkové organizace, která zodpovídá za činnost obou mateřských škol a vede pracoviště MŠ Orlová-Lutyně Okružní 917. Vedením MŠ Orlová-Město Husova 1211 je pověřena zástupkyně ředitelky.

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 byla postavena na začátku 80. let a otevřena v říjnu 1981 jako čtyřtřídní sídlištní předškolní zařízení pavilónového typu, jehož součástí byla i školní jídelna. Je naplňována v průměrném počtu 25 dětí na třídu.

Mateřská škola má tři budovy – dvě patří samostatným čtyřem třídám, jsou jednopatrové. Každá třída má svůj hlavní vchod, šatnu, umývárnu a WC, třídu, hernu a dva kabinety na pomůcky, kuchyňku na přípravu jídla. V šatně dětí je také samostatná šatna s WC pro učitelky dané třídy.

Třetí budova je hospodářská. Jsou v ní umístěny kuchyně, sklady, šatna pro pracovnice ŠJ, koupelna, údržbářská dílna, ředitelna a kancelář pro účetní a vedoucí školní jídelny.

Paní učitelky pracují na třídách s průměrným počtem 25 dětí ve věkově heterogenních skupinách. I když práce je v nich  náročnější, po dlouholetých zkušenostech konstatujeme, že vyhovuje lépe nejen nám, ale i našim dětem.

Ve třídách je dostatek prostoru na vzdělávání v koutcích, u stolečků, na hraní nebo pohybové aktivity dětí. Nemáme stálou lehárnu, k odpočinku dětí denně připravujeme lehátka.

Kolem mateřské školy je prostorná udržovaná školní zahrada, součástí se od roku 2010 stalo dopravní hřiště. Využíváme jí pro pobyt dětí venku hlavně v období, kdy není inverze..

Nabízíme dětem ozdravný program s tělovýchovnými aktivitami ( bruslení, předplavecký výcvik, návštěvu tělocvičny ZŠ, návštěvu solné jeskyně), zájmové aktivity (hru na flétnu, rehabilitační cvičení, ekologické a hudebně dramatické aktivit, angličtinu, péči o nadané děti), učebnu Lego Dacta, spolupráci s rodiči ve Spolku přátel školy mateřské „Sluníčko“. Neustále sledujeme nové trendy v předškolní výchově, zařazujeme do naší práce prvky programu „Začít spolu“.

V současnosti pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě vznikl náš školní vzdělávací program „Buďme spolu kamarádi“, který prochází již čtvrtým zpracováním.  Jeho filozofií je podporovat rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.