MAP IV

Podpora kvality vzdělávání na Orlovsku pokračuje

Na území města Orlová, Petřvald u Karviné a obce Doubrava od 1. 12. 2023 pokračuje projekt Místní akční plán, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů. 

V současnosti jsme svědky mnoha společenských proměn, které zasahují všechny oblasti lidské činnosti. Abychom byli schopni na tyto proměny reagovat, je třeba modernizovat vzdělávání tak, abychom obstáli v dynamickém světě 21. stol. V rámci projektové spolupráce je tedy průběžně aktualizován strategický dokument pro oblast vzdělávání a školství v návaznosti na aktuální analýzy a priority. Naší společnou vizí je na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let – formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší – s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.

V období let 2024 a 2025 tak budou v území probíhat aktivity, jako je vzdělávání pedagogů, zajímavé besedy pro rodiče, workshopy a soutěže pro žáky, preventivní programy, aktivity s knihovnou, řemeslné dílny a přírodovědné programy, aktivity pro žákovské parlamenty, příměstské tábory, šachové kroužky, exkurze formou zážitkové pedagogiky aj. Všechny plánované akce jsou financovány z projektu MAP IV-ORP Orlová, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008295, který získal finanční podporu z OP Jan Amos Komenský.