PTÁČCI V ZIMĚ

Pro utváření osobnosti dítěte má nezastupitelné místo rodina. Rodina hraje stěžejní roli v životě dítěte. Je prvním místem, do kterého dítě vstupuje. Děti se v rodině učí pohybovat, orientovat a budují si základy sebevědomí a sebejistoty. Postupem doby přijímají různé sociální role a situace.

Jelikož jsme si vědomi důležitosti rodiny pro děti, zapojujeme pravidelně rodiče do dění v naší mateřské škole. Usilujeme o to, aby mateřská škola byla rodičům partnerem i rádcem. Prioritou v tomto vztahu rodič a mateřská škola je společně strávený čas dítěte a rodiče. Tento záměr naplňujeme především prostřednictvím řady akcí s rodiči a dětmi a taktéž plněním společných úkolů. Cílem těchto úkolů je aktivně strávený čas dítěte a rodiče, např. společné tvoření, vycházka s poznáváním.

S dětmi jsme si celý týden povídaly o ptácích v zimě. Přiblížili jsme si tématiku života ptáků, pozorovaly jsme ptáky na zahradě i v okolí mateřské škole. Naučily jsme se o ně pečovat a dozvěděly spoustu nových informací. Prostřednictvím příběhů, básniček, písniček a různých zábavných pohybových, hudebně-pohybových her, výtvarných a pracovních aktivit jsme procvičovaly výslovnost a řeč, pohybovou obratnost, stříhání a lepení. Rozvíjely jsme grafomotorické dovednosti, pozorovací schopnosti, paměť a zrakovou diferenciaci.

V rámci tohoto týdne měly děti za úkol s rodiči vyrobit krmítko s ptáčky. Fantazie a představivost rodičů a dětí neznala mezí. Do školky denně přicházely s úsměvem na tváři a s nádhernými výtvory. Krmítka byla různých velikostí od malých až po velké, z nejrůznějších materiálů od dřeva až po papír. Ptáčci byli vytvořeni z papírů, ušité z ponožek či uháčkované z bavlnek. Radost a nadšení, které vycházely z očí dětí ale i rodičů se nedá slovy popsat. Krmítka jsme samozřejmě vystavily na odiv všem, ať se mohou všichni pokochat krásou a nápady.

Za kolektiv MŠ Okružní, Orlová

Mgr. Veronika Holková